“วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

“วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

           วันนี้ เป็นวัน มาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นับเป็นวันสำคัญสากลทั่วโลก ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ อย่าลืม เข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียน กันด้วยน่ะ “วันมาฆบูชา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 “วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” ย่อมาจาก “มาฆปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ กลางเดือนมาฆะ หรือ เดือน 3 ได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญ เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา

คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่า ครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
1. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา มี 3 คือ
1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

———————————–

666 total views, 3 views today