บีโอไอส่งเสริมการลงทุน 3 จชต. “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน 3 จชต. “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

          มาตรการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่พื้นที่ 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัดทางใต้ คือ
1.อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  2.อ.เบตง จ.ยะลา  3.อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอจึงจัดมาตรการพิเศษสำหรับ 3 พื้นที่นี้โดยเฉพาะ โดยให้สิทธิประโยชน์บีโอไอแก่ “ทั้ง” โครงการเดิมและโครงการใหม่โดยที่
– โครงการเดิม *ไม่จำเป็นต้องลงทุนอยู่ใน 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัด*
– แต่โครงการลงทุนใหม่ *จำเป็นต้องลงทุนใน 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัด*
ขอเพียงเป็นการลงทุนที่เข้าข่ายให้การส่งเสริม ซึ่งมีกว่า 300 กิจการ และยังลดหย่อนเงื่อนไขบางประการลง เช่น ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5 แสนบาท จากเกณฑ์ปกติ 1 ล้านบาท อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ เป็นต้น  ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้สิทธิพิเศษมากกว่ามาตรการทั่วไป ท่านที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รายละเอียดมาตรการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” https://www.boi.go.th/upload/content/sez_policy_5bb720ee3b1bc.pdf
นอกจากเรื่องสิทธิประโยชน์จากบีโอไอแล้ว เรื่องกำลังคนในพื้นที่ก็สำคัญเช่นกัน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานี ยะลา นราธิวาส”ขึ้นหากบริษัทต้องการอัตรากำลังคนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนปัตตานี ยะลา นราธิวาส” ได้ที่
1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
โทรศัพท์073420261
อีเมล salisabillson@gmail.com
2.วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์0875662840
อีเมล secyala@gmail.com
3.วิทยาลัยการอาชีพ สุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 084967385
อีเมล sec_kolok@hotmail.com

432 total views, 3 views today