5 ธันวาของทุกปี “วันดินโลก” (World Soil Day)

5 ธันวาของทุกปี “วันดินโลก” (World Soil Day)

              5 ธันวาคมของทุกปี “วันดินโลก” (World Soil Day) Be the Solution to Soil Pollution เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากล ซึ่งเราชาวไทยทุกคนก็ควรได้รู้ถึงประวัติวันดินโลกไว้เป็นความประทับใจที่ชีวิตนี้ได้เกิดในรัชกาลที่ 9  นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันพ่อแห่งชาติมาตลอดในรัชกาลที่ 9 แล้ว ทั่วโลกยังให้ความสำคัญต่อวันนี้ในฐานะวันดินโลก ตามมติของ UN อีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทราบถึงประวัติวันดินโลก และความสำคัญของวันดินโลก พร้อมด้วยโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน อันเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งที่ทำให้มีวันดินโลก

           วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน ถ้าให้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เราก็ขออนุญาตพาคนไทยทุกคนมาทบทวนโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับดินของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้แก่ โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการหญ้าแฝก โครงการแกล้งดิน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

           สำหรับวันดินโลกปี 2561 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินซึ่งส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573  ปัญหามลพิษทางดินส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เหมืองแร่ โรงถลุงแร่ อุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงกิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ปศุสัตว์ การเพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช การปล่อยของเสียจากชุมชนเมือง และการคมนาคม ขนส่ง ต่างก็เป็นสาเหตุของปัญหามลพิษทางดิน และยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสลายตัวได้ยากและมีแนวโน้มจะทำลายด้วยการฝังกลบมากกว่าการนำกลับมาใช้ใหม่ กำลังเป็นปัญหาสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแผนจะจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ชุมชน และเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยตั้งเป้าไปที่ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบด้วยการสัมมนาระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

2. กิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้เรื่องวันดินโลก โดยจะเน้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในโรงเรียน และกิจกรรมของหมอดินอาสา เป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน “วันดินโลก ปี 2561” “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยปีนี้สมัชชาประเทศไทยได้รับอนุมัติจากสมัชชาวันดินโลก (FAO) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลกถือเป็นปีที่มีความสำคัญที่คนไทยควรจะร่วมกัน เฉลิมฉลองและรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน ซึ่งนอกจากไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลกแล้ว FAO ยังถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและยังได้รับการอนุมัติจากสมัชชาวันดินโลก ให้เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อัจฉริยะด้านการวิจัยเรื่องดินแห่งเอเชีย โดยไทยเป็นผู้มอบรางวัลดินโลกทุกปี และในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลขอใช้พระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใช้เป็นชื่อรางวัล King Bhumiphol Word Soil Day Awards โดย FAO มีข้อสรุปตรงกันให้ Be the Solution to Soil Pollution คือ จะร่วมกันดูแลดินไม่ให้มีมลภาวะเป็นธีมในการจัดงานปีนี้ ถ้าดินไม่มีพิษ ไม่มีมลภาวะก็จะทำให้มนุษย์มีความแข็งแรง โดยทุกพื้นที่จะประกาศลงนามความตกลง (MOU) ร่วมกันจะใช้หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์หน้าดิน จะไม่เผาทำลายความอุดมสมบูรณ์ในดิน ไม่ใช้สารพิษเพาะปลูกพืช เนื่องจากปีนี้ทั่วโลกวิตกกังวลเรื่องมลภาวะที่จะลงไปในดินเมื่อฝนตกจะชะล้างสารพิษลงไปในน้ำและในทะเล ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ชื่นชมไทยในการเตรียมการจัดงานวันดินโลกที่ไม่เคยมีประเทศใดจัดได้เท่านี้มาก่อน

ปีนี้มีพิธีเปิดงานวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ คลอง 1-2 โดยเชิญสมาชิกสมัชชาวันดินโลกร่วมงาน โดยเฉพาะปีนี้ประเทศที่ได้รับรางวัลดินโลก คือ ประเทศบังคลาเทศ จะมาร่วมงานด้วย จากนั้นจะเชิญผู้แทนจากประเทศต่างๆ ร่วมเปิดศูนย์อัจฉริยะด้านการวิจัยเรื่องดินแห่งเอเชียที่ปากช่อง และวันที่ 7 ธันวาคม สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สถานที่จัดงานวันดินโลก เทศนาให้โอวาทกับประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังพระราชทานกัณฑ์เทศพิเศษร่วมกันเทศนาสอนคนไทยให้เห็นคุณค่าของดิน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ด้วยการทำให้ดิน อาหารและน้ำ ของไทยปราศจากมลภาวะ เช่น งดใช้สารพิษทำการเกษตร งดใช้พลาสติก อุดหนุนสินค้าเกษตรที่ไม่มีมลภาวะ หรือร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมฉลองร่วมกัน เมื่อหวนนึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อใด เมื่อนั้นก็รู้สึกว่าเราช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนของพระองค์ ซึ่งนอกจากวันดินโลกเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของในหลวง ร.9 แล้ว เชื่อว่าชาวไทยทุกคนต่างทราบกันดีถึงความหมายของพระนามพระองค์ท่านอันหมายถึง “กำลังของแผ่นดิน”

  “อันที่จริงเราชื่อ “ภูมิพล” ที่แปลว่า “กำลังของแผ่นดิน” แม่ก็อยากให้เธออยู่กับดิน เมื่อฟังคำพูดแล้วกลับมาคิด ซึ่งแม่คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้ติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน”…พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

—————————————————

ที่มาข้อมูล : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

708 total views, 6 views today