รัฐบาล เดินหน้าขับเคลื่อนเบตงเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รัฐบาล ขับเคลื่อนเบตงเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

         เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อเสนอของประชาชนและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. จัดขึ้นที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์ โรงแรมการ์เด้น วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยมีผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมระดมความเห็น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยในที่ประชุมได้เสนอปัญหา หรือความไม่พร้อมของพื้นที่ในเรื่องของความมั่งคง โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเกษตร การเตรียมตลาดเพื่อการส่งออก ความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ มาตรฐานราคาสถานที่พัก การส่งเสริมให้อนุรักษ์ธรรมชาติ และการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำหรับการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการนำความคิดเห็นทั้งหมดมาวางเป็นนโยบายและหลักการภาพรวมของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบฯ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ด้วยการมองแบบองค์รวมจากสภาพปัญหาเพื่อลงลึกในรายละเอียด และนำมาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในโอกาสต่อไปต้องบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงาน โดยที่ ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานและเร่งผลักดันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดรับกับการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

         ทั้งนี้ จากการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ยังสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ของรัฐ แต่การทำงานของรัฐต้องมีความจริงใจและไม่มีวาระซ้อนเร้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีและทำงานไปพร้อม ๆ กัน

 

813 total views, 3 views today