กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ให้ความรู้มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ในพื้นที่อำเภอธารโต จ.ยะลา

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ให้ความรู้มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ในพื้นที่อำเภอธารโต จ.ยะลา

        พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผอ.ศปพร.) ได้เปิดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย (EarthSafe Standard) และการนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ จัดขึ้นที่ วัดศรีนคร ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

      ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ใช้สารเคมี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน โดยมีนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ และคณะเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน พร้อมด้วยพันเอก ชลัช ศรีวิเชียร หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่ 1 จังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคีรีเขต ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน

นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ กล่าวว่า มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ EarthSafe Standard คือ แนวทางและกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จนถึงการรักษาคุณภาพที่ดีที่สุดจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค กลไกดังกล่าวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานและภาคีเครือข่ายภายใต้มูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ (EarthSafe Foundation) โดยมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย มุ่งเน้นในการเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต พืช ผัก และผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาติ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน และการมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จึงเป็นมากกว่าการรับรองคุณภาพผลผลิต จึงใช้คำว่า อินทรีย์วิถีไทย หรือ EarthSafe แทนคำว่า อินทรีย์ นั่นก็เป็นเพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่รากเหง้าความเป็นไทย วิถีชีวิตการเกษตรอย่างไทย พร้อมกระบวนการปฏิบัติ นวัตกรรม และแนวทางที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในวันนี้และในอนาคต

—————————————–

 

 

699 total views, 3 views today