ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 ปลูกฝังให้ความรู้แก่เยาวชน เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 ปลูกฝังให้ความรู้แก่เยาวชน เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       พลตรี วิชาญ สุขสง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกอบรมเยาวชน “คลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 (ศปพร.) จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้ความรู้แก่เยาวชน เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับรู้ถึงโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ให้มีความยั่งยืน เหมาะสมกับพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับกิจกรรมนอกจากจะมีการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ยังได้สอดแทรกกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม เช่น กิจกรรม Walk Railly การออกกำลังกายและกิจกรรมรอบกองไฟ รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ตลอดโครงการ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์จริง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเผยแพร่ไปสู่ครอบครัวและชุมชน อีกด้วย

—————————————-

 

 

1,164 total views, 3 views today