กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าสร้างความเข้าใจ  เน้นเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าสร้างความเข้าใจ  เน้นเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่

       วันที่ 5 ก.ค. 61 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนอกพื้นที่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล และสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างบรรยากาศความเข้าใจกันระหว่างภาครัฐ และประชาชนให้กระจายทั่วพื้นที่ และสร้างสังคมสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น ภายใต้ความแตกต่างของศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการเสนอข่าวที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี พลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อ อื่น ๆ รวมทั้ง โฆษกชาวบ้าน เข้าร่วม

พลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กำลัง 3 ฝ่าย ได้บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อน ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายสู่การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืนยึดหลักกฎหมายและแนวทางสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักคิดที่สำคัญ คือ กฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย นำสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามแผนพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้เห็นต่าง และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยที่สำคัญ คือ พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องสื่อมวลชนในการช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สาธารณะทำให้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมาโดยลำดับ ซึ่งกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

————————————————–

 

690 total views, 6 views today