มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต.ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จชต.ประจำปีการศึกษา 2561

—————————————-

            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ตามที่มูลนิธิจิตตินตันธุวนิตย์ ได้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2560 เพื่อให้ได้รับทุนศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีนักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 11 คน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน ทุนละ 4,400 บาท และระดับอุดมศึกษาจำนวน6 ทุน ทุนละ 14,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) โดยมี พลตรี สมพล  ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา, นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

            พลตรี สมพล  ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาโดยจะได้รับทุนจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนับว่าทุกคนโชคดีที่ได้รับผ่านการคัดเลือก โดยมูลนิธิจิตตินฯ ได้เห็นชอบให้ความอนุเคราะห์ต่อเนื่องซึ่งยังมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสดังนั้นจึงขอให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ตรงกับความตั้งใจของผู้ที่ให้ทุนจนประสบความสำเร็จจบมาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

——————————————-

1,020 total views, 6 views today