ปัตตานี จัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562

ปัตตานี จัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562

—————————————

            นายอำเภอกะพ้อ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นักเรียน ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชน แห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ โรงเรียนบ้านโลทู ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกะพ้อ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลปล่องหอย ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 ซึ่งชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตำบลปล่องหอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย จัดขึ้น โดยมีนักเรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่ตำบลปล่องหอย ทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

            นายอับดุลรอนิง วายะโยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ร่วมกัน และมีความเข้าใจในกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่ ตำบลปล่องหอย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งกิจกรรมภาคสนาม ภาคเวที และภาควิชาการ เช่น การประกวดกิจกรรมด้านศาสนา การแข่งขันกีฬา และการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่ให้ความรู้  ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า มีการจัดขบวนพาเหรดที่สวยงาม แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

            ด้านเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ตนเองเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ตำบลปล่องหอย โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แล้ว และทุกคนตื่นเต้นมากกับการได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะเราจะได้เห็นเพื่อน ๆ ต่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่มาร่วมกิจกรรม และได้รู้ถึงการแต่งกายในชุดแปลกใหม่ที่มีความสวยงามของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนทำให้เราได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่มาจากจากสถานศึกษาอีกด้วย

          ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน

————————————–

771 total views, 3 views today