Camp 35 บำบัดยาเสพติด สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนในพื้นที่

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ ชุดสันติสุข 106 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดกิจกรรมนันทนาการ และแสดงดนตรีสด เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Camp 35 บำบัดยาเสพติด ได้ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมบำบัดกับเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสู่สังคมได้อย่างปกติ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมบำบัดจำนวน 84 คน ซึ่งจะมีการบำบัดรักษาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 – 28 กรกฎาคม 2563 ที่ ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดยาเสพติด ( Camp 35  ) กองร้อยทหารพรานที่ 4409 หมู่ที่ 2 บ้านป่าหวายทราย ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

          สำหรับโครงการ Camp 35 เป็นโครงการที่ พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม

*************************************

 441 total views,  12 views today