ทหาร ส่งมอบบ้าน โครงการ ” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน ” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธาน มอบบ้านโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับ นายสมเพียร  แก้วคงทน ณ เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 2 ถนนโกตา-ท่าเรือ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธ – มุสลิม ที่มีความเดือดร้อนและมีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อน และมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต  อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้คณะชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 ยังได้ร่วมมอบเงิน สิ่งของ ร่วมกับส่วนราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวให้กับ นายสมเพียรฯ อีกด้วย

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ได้ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา รวมจำนวน 10 หลัง โดยมอบหมายให้หน่วยในพื้นที่เป็นผู้คัดเลือกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีฐานะยากจน และเป็นคนดีมีจิตอาสาทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับนายสมเพียร แก้วคงทน จนสำเร็จลุล่วงไปตัวยดี แสดถึงความร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนแม้ว่าในวิกฤติที่เราทุกคน ได้รับผลกระทบพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกัน ทั้งนี้โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งกัน” ถือเป็นโครงการที่สร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่

         นายสมเพียร  แก้วคงทน มีภรรยาชื่อนางนิตยา ทองโอ และบุตร จำนวน 2 คน เดิมพักอาศัยอยู่กับนายบุญเสริม  แก้วกุล น้าชาย ได้ปลูกสร้างที่พักบนพื้นที่ของนายบุญเสริม ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอน โดยบ้านพักของนายสมเพียรมีความทรุดโทรม ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมที่พักอาศัยได้ สร้างความลำบากในการดำเนินชีวิต และด้วยอุปนิสัยของนายสมเพียร ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นผู้มีจิตสาธารณะมักช่วยเหลือส่วนรวมและสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดวชิราปราการ (วัดโกตาบารู) อยู่เป็นประจำ รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนทุกครั้ง และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เป็นอย่างดีเสมอมา จึงได้รับคัดเลือกเข้าโครงโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

          สำหรับพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนดำเนินการ โดยการก่อสร้างที่พักอาศัย ให้กับนายสมเพียร โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยใช้กำลังพลจากกรมทหารพรานที่ 41 และประชาชนในพื้นที่ รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 37 วัน และได้ดำเนินการยื่นเรื่องติดต่อขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโกตาบารู เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้เลขประจำบ้าน เลขที่ 23/1 หมู่ที่ 2 ถนนโกตา-ท่าเรือ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

************************************

 423 total views,  9 views today