มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบโควิด –19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการมอบถุงยังชีพ ตามโครงการหนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ บริษัทสิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 จำนวน 4,000 ชุด โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนแต่ละอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลาและนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

         ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่าน และ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวไทยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จึงได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ขึ้น พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

***************************************

 306 total views,  3 views today