แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

           เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส, หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเพิ่มมาตรการดูแลเส้นทางการเข้าออกในหมู่บ้าน พื้นที่ป่า หรือตามแนวชายแดน ที่อาจเป็นเส้นทางเข้าออกของผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย และกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ให้ทุกหน่วย ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมาดำเนินงาน โดยใช้สภาสันติสุขตำบลเป็นตัวขับเคลื่อน ผนึกกำลังร่วมกันทุกภาคส่วน บูรณาการการมีส่วนร่วมในการสะท้อนแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่

           อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการผ่อนปรนในการประกอบศาสนกิจโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดวันศุกร์และวันอีดิ้ลฟิตรี แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยสร้างความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมให้ยึดถือตามแนวทางที่จุฬาราชมนตรีได้กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางที่แต่ละจังหวัด, สาธารณสุข ตลอดจนองค์กรศาสนาได้มีการหารือร่วมกันอย่างเคร่งครัด พื้นที่ไหนมีความพร้อมละหมาด ก็ให้เจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ทั้งการทำ Big cleaning Day การพ่นฆ่าเชื้อ อีกครั้งก่อนจะถึงเวลาละหมาด

          จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัด ณ ร. 153 พัน 1 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนการดูแลด้านสาธารณสุขของสุนัขในความรับผิดชอบดูแล สำหรับสถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัด ร.153 พัน 1 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดย พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้คิดก่อสร้างคอกสุนัขเพื่อดูแลสุนัขจรจัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีสุนัขจรจัดจำนวน 348 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนค่าอาหารยาเวชภัณฑ์สุนัขและสิ่งของอื่นๆ จากเพจร่วมด้วยช่วยกัน 3 จชต. โครงการเพื่อสุนัขข้างถนน (กทม) ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีสนับสนุนนายแพทย์และเจ้าหน้าที่ ในการฉีดวัคซีนและทำหมันรวมถึงยังได้รับการสนับสนุนอาหารจากประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมและหน่วยที่นำสุนัขมาฝากเลี้ยงอีกด้วย

********************************

 5,193 total views,  3 views today