ฉก.ทพ.48 ฝึกทบทวน กำลังพลภายในหน่วย unit school เพิ่มขีดความสามารถ มีความเข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพในการนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

ฉก.ทพ.48 ฝึกทบทวน กำลังพลภายในหน่วย unit school เพิ่มขีดความสามารถ มีความเข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพในการนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กำลังพลมีความรู้ มีความเข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพในการนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ โดยมี พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เป็นประธานในพิธีเปิด

          สำหรับการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดให้หน่วยจัดการฝึกทบทวน กำลังพลภายในหน่วย (Unit School) ของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง ในช่วงกองทัพบกลดระดับการฝึก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด -19 รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วย และปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ ซึ่งทางกองทัพบกจะนำผลการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ในมิติต่างๆมาพิจารณา ทบทวน เพื่อกำหนดบทบาท และภารกิจให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่ต้องเผชิญในอนาคต

 ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้มีการกำหนดการฝึกทบทวนกำลังพลภายในหน่วยระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม 2563 โดยดำเนินการฝึกการทบทวนอาวุธศึกษา ทั้งอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วย, การฝึกทางยุทธวิธี, การฝึกวิชาแผนที่และการใช้เข็มทิศ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานด้านการข่าว

*****************************************

 525 total views,  3 views today