ศอ.บต. เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัย COVID – 19 สร้างวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง

ศอ.บต. เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ

ต้านภัย COVID – 19 สร้างวิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานในพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัยโควิด – 19 โดยมี นายไตรทิพย์  สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอระแงะ, หัวหน้าราชการ, จิตอาสา 904, ประชาชนจิตอาสา, กลุ่ม  พลังมวลชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร  การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

โดยในพิธี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มีพิธีมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี แก่ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัย  โควิด – 19  จำนวน 33 ราย และผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หลังจากนั้นประธานในพิธี ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ต้านภัยโควิด – 19 และยังได้มอบอุปกรณ์การทำแปลงเกษตร และอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมัก โดยทุกกิจกรรมเป็นโมเดลต้นแบบที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้น้อมนำ   พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน และนอกจากนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ซึ่งในระบบเปิดสอนนักศึกษาระดับปวช. ปวส. โดยมี 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาพืชศาสตร์ และภาควิชา สัตวศาสตร์ ส่วนการศึกษานอกระบบนั้น ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เปิดฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้สอนในเรื่องของความรู้ทางการเกษตร ทักษะและเทคโนโลยี

——————————————

 708 total views,  3 views today