เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) “สร้างคนดีคืนสู่สังคม”

เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) “สร้างคนดีคืนสู่สังคม”

         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 โดยมี พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ปกครองและเยาวชนชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

         นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสวางแนวทางการพัฒนาจังหวัดตามประกาศ 7 วาระ โดยในวาระ ที่ 5 คือสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้มีการประชุมชีเแจงแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ซึ่งผลดำเนินงานที่ผ่านมา ในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยแนวทาง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติตามแนวทาง ด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยนำเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด หรือ camp 35

         ตามหลักสูตรทางการแพทย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีนายอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบลหรือ Take care ทีม ปฏิบัติการกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างจริงจัง

         ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความทับซ้อนกับปัญหาความมั่นคง มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับที่รุนแรง เป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐแก้ไขเป็นอันดับแรก เพราะยาเสพติดเป็นทุกข์ของชาวบ้าน และเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสด้วยกลยุทธ์ กวาดบ้านตนเอง ตรวจหาสารสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน กลยุทธ์ เดินเข้าสู่หมู่บ้าน โดยให้ทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล หรือ ชุค Take Care Team ทุกตำบล ทำหน้าที่ในการสำรวจ ค้นหา ผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำหน้าที่ในการติดตามช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่กลับสู่ชุมชน หมู่บ้าน ให้สามารภใช้ชีวิตอย่างปกติ และไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ

        สำหรับค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 60 คน ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส วิทยากรฝ่ายครูปกครองจากกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงผู้นำศาสนาจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ที่ร่วมเป็นวิทยกรให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนิดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ให้สามารถเลิกยาเสพติด เป็นคนดี และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมต่อไป

———————————

 576 total views,  3 views today