สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันนี้เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อพระราชทานสิ่งของให้กับคณะครู นักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ก่อนเสด็จไปยังกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมกิจการโครงการทหารพันธุ์ดี พระราชทานพระราโชวาทให้กับคณะนายทหาร กำลังพลในโครงการทหารพันธุ์ดี โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

          ในการนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 4 ตามเสด็จตลอดพระราชกรณียกิจ และเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พร้อมทั้งจัดตั้ง กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 4 โดยมีภารกิจในการอำนวยการ ควบคุม ประสานงานและกำกับดูแลการถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดความปลอดภัย และสมพระเกียรติสูงสุด

———————————

774 total views, 9 views today