ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในพื้นที่

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดนิกรชนาราม อำเภอเมืองปัตตานี พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศปพร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันเมืองปัตตานี ที่ 1 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ครูฝึก และสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันเมืองปัตตานี ที่ 1 เข้ารับการฝึก จำนวน 120 คน

          ร้อยตรี สุภัทรชัย ปุญญศิริ นายทหารยุทธการ คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในฐานะผู้ควบคุมการฝึกทบทวน สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันเมืองปัตตานี ที่ 1 กล่าวว่า คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 2 ได้กำหนดแผนการฝึกทบทวนพิเศษให้กับสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน รวมใจไทยหนึ่งเดียว และกลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว นำความรู้ที่ไต้รับไปประยุกต์ใช้ และขยายผลให้กับสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านของตนเอง เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่มู่บันของตนเอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบประชารัฐ

          พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้แนวทางสันติวิธี เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งจะเกิดความสงบสุขในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ต่อไป การอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันเมืองปัตตานี ที่ 1 เข้ารับการฝึก จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 2 วัน

———————————–

414 total views, 15 views today