ศอ.บต. จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ ย้ำ!! ต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

ศอ.บต. จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ ย้ำ!! ต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

           เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น. ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 116 คน ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รุ่นที่ 2 ร่วมจัดทำคลิปวิดีโอให้กำลังใจชาวจีนและชาวอู่ฮั่น ในการต่อสู้วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการฯ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรม

           พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะปิดกิจกรรมว่า บุคคลที่จะเข้ามาทำงานพัฒนาเจ้าหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะข้าราชการจำเป็นต้องเข้าใจพื้นที่ เข้าใจในบริบทปัญหาที่ถูกร้อยเรียงมา ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาบริบทของภาคใต้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งบริบทสังคม บริบทภูมิสังคม สภาพปัญหา และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงถูกออกแบบการอบรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงและเข้าใจกายภาพของพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ชุมชน 3 จังหวัด และเข้าถึงต้นตอของปัญหา เพื่อร่วมแก้ไขและพัฒนา นำแผ่นดินใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยความมั่นคง หมายถึง พื้นที่มีความปลอดภัยจากการก่อเหตุ ไม่มีภัยแทรกซ้อนและยาเสพติด สังคมไม่แตกแยก พร้อมมีความเชื่อมั่นในหลักเศรษฐกิจ และการลงทุน ส่วนความมั่งคั่ง หมายถึง เศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้ สังคมมีความเสมอภาค พร้อมใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาดูแล แก้ไขปัญหาและพัฒนา จะต้องเข้าใจประชาชนและไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ให้เกิดขึ้น

             นางสาววราภรณ์ หน่อสุวรรณ ผู้แทนข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการฯ กล่าวภายหลังรับวุฒิบัตรจากเลขาธิการศอ.บต.ว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆที่ ศอ.บต. จัดขึ้น ทำให้เพิ่มความรู้และความเข้าใจพื้นที่เกี่ยวกับแนวความคิด ประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดีนอกจากที่จะได้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของภาคใต้แล้ว ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจีน เมืองอู่ฮั่นผ่านพ้นวิกฤติไวรัสโคโรนาไปได้ด้วยดี  ด้วยคำว่า ชาวอู่ฮั่นสู้ๆ ไทยจีนพี่น้องกัน

             สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนระเบียบข้อกฎหมายพิเศษในพื้นที่ และนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะด้านภาษา และประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่

 

———————————

420 total views, 3 views today