“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงห่วงใยประชาชน เสด็จพระราชทานเครื่องมือแพทย์พื้นที่ภาคใต้

“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงห่วงใยประชาชน เสด็จพระราชทานเครื่องมือแพทย์พื้นที่ภาคใต้

          เมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ 4 เรือนจำเป้าหมายในภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช

         พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งให้กับเรือนจำกลางปัตตานี เพื่อเป็นเงินตั้งต้นในการสร้างสถานพยาบาลในเรือนจำกลางปัตตานี ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช อันเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมที่ต้องดูแลประชาชนทุกส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือประชาชนทั่วไป มีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน

           เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ที่แดนพยาบาล และทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” ทอดพระเนตรเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทานให้แก่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จำนวน 24 รายการ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี จำนวน 28 รายการ ทัณฑสถานหญิงสงขลา จำนวน 28 รายการ และเรือนจำกลางสงขลา จำนวน 25 รายการ

           จากนั้นเสด็จออกจากสถานพยาบาล ไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสาเราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ 4 เรือนจำ 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสงขลา พร้อมทอดพระเนตรรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่

นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ต้องขังแล้วประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงยังได้ประโยชน์ ทางการแพทย์อีกด้วย โดยรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่นั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารถเอ็กซ์เรย์ทั่วไป เพราะสามารอ่านและประมวลผลการตรวจได้ภายใน 2 นาที จากนั้น เสด็จฯ ไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย จำนวน 3 ราย และเสด็จไปยังห้องแม่และเด็กพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 3 ราย เด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 4 ราย

            ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.ชาย-หญิง) ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ซึ่ง อสรจ.ชาย-หญิง ต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดี มีจิตอาสา ต้องผ่านกรฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากผู้ชำนาญ และมีกำหนดพ้นโทษมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดย อสรจ. 1 คน จะทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องขัง 50 คน

           ต่อมา เสด็จฯ ไปยังบริเวณจัดแสดงของผู้ต้องขัง หญิงทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิง รวม 2 ชุด ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนร่วมสมัย ชุด พระรถเมรี และ จินนี่โชว์ การนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ต้องขังหญิงความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และพระราชินี ทรงฝากความห่วงใยมายังทุกท่าน ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี”

ทั้งนี้ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,444 คน มีผู้ต้องขังเจ็บป่วย รวมจำนวน 120 คน เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 4,169 คน มีผู้ต้องขังป่วย รวมจำนวน 268 คน เรือนจำกลางสงขลา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3,950 คน ผู้ต้องขังป่วย รวมจำนวน 136 คน และทัณฑสถานหญิงสงขลา มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,529 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 128 คน

————————————-

 

888 total views, 36 views today