ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนา สร้างขวัญและกำลังใจ ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนา สร้างขวัญและกำลังใจ ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

           เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. พร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้แทนประธานชมรมอิสลาม ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เข้าร่วม

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ให้มีการอุดหนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน รวมถึงเกิดการพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในปี 2563 ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โดยมีมัสยิดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวน 2,546 มัสยิด 38,340 คน ได้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการประจำมัสยิด โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

          นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจุฬาราชมนตรี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างความเข้าใจต่อหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง รวมถึงเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกมิติ ทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีขึ้นอยู่ในพื้นที่ ซึ่งผู้นำศาสนาเป็นองค์กรที่สำคัญต่อการชี้แจงแนวทางให้กับเยาวชนที่หลงผิด อบรม สั่งสอน ให้พบทางสว่างและดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้น รัฐบาลได้เห็นความสำคัญต่อองค์กรศาสนาที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เกิดความสงบในแผ่นดินใต้ต่อไป

———————————–

480 total views, 30 views today