กอ.รมน.ภาค 4 สน. ขับเคลื่อน ขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล ปี 63

อ.รมน.ภาค 4 สน. ขับเคลื่อน ขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล ปี 63

           เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลลำพะยาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์สันติวิธี จัดกิจกรรมขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน โดยให้สภาสันติสุขตําบลเป็นศูนย์กลาง และดำเนินชีวิตภายใต้หลักศาสนา ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยมี นายไททัศน์ รัตนี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานผ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พันเอก สุเทพ อัครหิรัญทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 80 คน

            นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า กำปงตักวา เป็นคำที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับ ตักวาหมายถึงความศรัทธา ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี กำปงตักวาจึงได้เข้ามาสู่สภาสันติสุข ซึ่งเป็นการทำงานในอีกมิติหนึ่ง เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำในชุมชนให้เกิดความศรัทธาในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ สามารถดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เช่น ปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้องร่วมพูดคุยกัน โดยใช้หลักศาสนาเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานในเรื่องของกำปงตักวาสู่สภาสันติสุข มีผลตอบรับของพี่น้องประชาชนในทิศทางที่ดี ในปีนี้ต้องการให้สภาสันติสุขตำบลมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้หลักของกำปงตักวามาเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

                ทั้งนี้กิจกรรมขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล เกิดขึ้นตามนโยบายของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดแผนงานสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 งาน โดยหนึ่งในงานเร่งด่วนที่สำคัญ คือ งานเสริมสร้างความเข้าใจ เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็น ความต้องการที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน ผ่านสภาตำบล โดยใช้หลักศาสนามาดำเนินงานควบคู่ เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์สันติภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” จากดอกเตอร์ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, การบรรยายเรื่อง “การสร้างชุมชนสันติสุข ภายใต้ความเข้มแข็งของครอบครัว” จากนายทวีศักดิ์ ดาโอ๊ะ วิทยากรด้านสังคมจิตวิทยาศูนย์สันติวิธี, การบรรยายเรื่อง “การสร้างความร่วมมือในชุมชน โดยใช้หลักศาสนา” จากนายนิรอมลี เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมสภาสันติสุขระดับตำบลเพื่อเสนอแนะ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

———————-

 687 total views,  3 views today