ผู้ว่าฯ นราธิวาส ปิดพิธีค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 “คืนความสุขสู่ครอบครัว”

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ปิดพิธีค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 “คืนความสุขสู่ครอบครัว”

         วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส, ผู้นำศาสนา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ปกครองและเยาวชนชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธี

         นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า นับตั้งแต่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ประกาศแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะมาตรการด้านการบำบัดรักษา กำหนดเป้าหมายนำผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนราชการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผลการดำเนินการในภาพรวมเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก จนได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ โดยเฉพาะจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

         สำหรับการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาของจังหวัดนราธิวาส ได้นำผู้ป่วยยาเสพติดระดับกลุ่มผู้ติด เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบค่ายที่เรียกว่าค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดหรือ Camp 35 ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการบำบัดจากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาสจำนวน 63 คน เข้ารับการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรทางการแพทย์จำนวน 35 วัน ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, ครูปกครองจากกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และด้านสถานที่ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา โดยภายหลังจากผ่านการบำบัด เมื่อผู้เข้ารับการบำบัดกลับเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว ชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำอำเภอ หรือชุด Take care Team ทุกตำบล จะคอยทำหน้าที่ในการสำรวจค้นหาผู้เสพผู้ค้ายาเสพติดจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและทำหน้าที่ในการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่กลับสู่ชุมชนหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นและเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

—————————-

600 total views, 3 views today