รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจให้เกิดสันติสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจให้เกิดสันติสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมพบปะคณะที่ปรึกษาเสริมสร้างความยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายรัฐ เรียนรู้แลกเปลี่ยนสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีภายใต้หลักสันติวิธี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 303 คน ร่วมพูดคุยเสนอแนะแนวทาง

         พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวขอบคุณคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม ที่มาร่วมพบปะและพูดคุยกันในครั้งนี้ พร้อมฝากให้ทุกภาคส่วนนำสิ่งที่ได้พูดคุยไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยการใช้ความจริงเข้าต่อสู้ อันจะก่อให้เกิดสันติสุขและสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ยังคงดำเนินงานเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชน

          สำหรับการประชุมคณะที่ปรึกษาเสริมสร้างความยุติธรรม ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพบปะพูดคุยรับทราบแนวความคิดข้อเสนอของคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เน้นการดำเนินงาน 5 เรื่องสำคัญ คือ 1. แก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม 2. ระดมสรรพกำลังทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัยด้วยไมตรีจิต 3. เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน (พูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม) 4. รวมใจไทยหนึ่งเดียว (พหุวัฒนธรรมภายใต้ธงไตรรงค์) และ 5. กลมเกลียวสร้างสวรรค์สันติสุข (ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต) โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ คือ สร้างจิตสำนึก สร้างจิตอาสา สร้างจิตประชาธิปไตย

—————————-

603 total views, 3 views today