คปต.ส่วนหน้า พบปะสื่อมวลชนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คปต.ส่วนหน้า พบปะสื่อมวลชนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงาน กลุ่มที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สงขลา โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.) ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 100 คน ร่วมสัมมนา

           พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการพัฒนา นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2516 – 2564 ยังได้กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นกลุ่มงาน 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษ ไปสู่เป้าหมาย คือ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ “ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”ต่อไป

         ทั้งนี้ การสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อภาครัฐกับการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ “การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

—————————-

549 total views, 6 views today