นราธิวาส เปิดค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส เปิดค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยงอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 1) เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ, นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

        นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 1) ในครั้งนี้ การที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นจุดเด่นของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนรุ่นใหม่ จะได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และมีจิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของทุกคนที่จะได้รับรู้ เข้าใจ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

         สำหรับโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส (กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม รุ่นที่ 1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพหุวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

——————————

750 total views, 3 views today