เสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ขจัดปัญหาในพื้นที่อย่างตรงจุด

เสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ขจัดปัญหาในพื้นที่อย่างตรงจุด

         เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพบปะและให้แนวทางตามนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและรับทราบผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุข โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

         การประชุมในวันนี้ เป็นการพบปะพูดคุยรับทราบแนวความคิด ข้อเสนอแนะของคณะประสานงานระดับพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า เป้าหมายของการมาวันนี้ เพื่อมารับฟังข้อเสนอทุกเรื่องด้วยความจริงใจ เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แสวงหาแนวทางป้องกันและขจัดปัญหาของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

      ทั้งนี้ คณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้ชื่นชมการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มีความจริงจัง จริงใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้เสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

————————

657 total views, 3 views today