นักการทูตฯกรมการกงสุล ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามการให้บริการ ทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชน

นักการทูตฯกรมการกงสุล ลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามการให้บริการ ทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชน

——————————————————

            เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ นายอธิคม แดงพันธ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) หัวหน้าหน่วยบริการสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ส่วนภูมิภาค สำนักงานเลขานุการกรมกรมการกงสุล และนายภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์ นักการทูตปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการในการประสานงานระหว่างสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ของจังหวัดยะลา ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

            พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำนักงานหนังสือเดินทางและศอ.บต. ถือเป็นจุดศูนย์กลางองค์กรภาครัฐที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการทุกวัน โดย ศอ.บต. ได้มีการจัดระเบียบด้านการบริการและการอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยและการบริการที่ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด

            ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงระเบียบรับรองการทำหนังสือเดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องใช้ทั้งหลัก นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศิลปะต่าง ๆ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับสถานทูตไทยในประประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในมิติต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดชายแดนใต้มีความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติต่างประเทศและมิติภายในประเทศ ดังนั้นทุกอย่างต้องเกื้อกูลกันถึงจะสามารถสร้างสันติสุขได้จริง

            ด้าน นายอธิคม แดงพันธ์ นักการทูตชำนาญการฯ กล่าวว่า สำนักงานหนังสือเดินทางมีทั้งหมด 14 แห่ง ทั้งนี้ 9 แห่งรวมถึงจังหวัดยะลาจะมีการปฏิบัติงานด้านการทูต ซึ่งนอกเหนือจากงานด้านกงสุลและการออกหนังสือเดินทางแล้วยังมีหน้าที่ด้านการต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีนักการทูตที่มีความรอบรู้ทางด้านการต่างประเทศมาประจำอยู่ ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการบุคคลในการดำรงตำแหน่งในพื้นที่ การเดินทางมาของคณะ ก็เพื่อมารับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ศอ.บต. เพื่อนำกลับไปปรับใช้  ซึ่งกรมการกงสุลจะมีการปฏิรูปแผนงาน รวมถึงการกำหนดภารกิจของหัวหน้าและสำนักงานหนังสือเดินทางอีกครั้งต่อไป

            ทั้งนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดตรวจเยี่ยมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 เพื่อตรวจและติดตามภารกิจการให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชน และนำผลการตรวจเยี่ยมมาประมวล เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

—————————————

462 total views, 3 views today