ยะลา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

ยะลา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

———————————————————-

         เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดยมีคณะองคมนตรี ร่วมรับฟังการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ทั้งนี้ ในการประชุมมีการรับฟังสถานการณ์ภัยแล้งของทุกภาคในประเทศ พร้อมเสนอแผนเผชิญเหตุ และการแก้ปัญหาภัยแล้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดยะลาได้ติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศ และการจัดการน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ทั้งกำลังคน อุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการสำรวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ำ และตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยด้านการเกษตร จัดสรรน้ำ ตามแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำ ให้ประชาชนเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ อีกด้วย

——————————————

582 total views, 6 views today