สงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

สงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

———————————————

            ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่งผู้เดินทางฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ภูเก็ต หาดใหญ่ กระบี่ และนราธิวาส นั้น

            เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 11.35 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ. 1439) ซึ่งการเป็นประธานในพิธีกล่าวอำนวยพรการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ฯ จะมีจำนวน 12 เที่ยวบิน เริ่มเที่ยวแรก เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) และประธานพิธีฯ ในเที่ยวบินที่ 2-12 (เที่ยวบินสุดท้าย วันที่ 16 ส.ค. 61) ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ทั้ง 3 ท่าน) และปลัดจังหวัดสงขลา ตามลำดับ โดยแต่ละเที่ยวบินจะมีผู้เดินทางประมาณ 190 คน

            สำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ (Hajj) เป็นหนึ่งในห้าหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในเดือนซุลฮิจญะห์ (เดือนที่ 12 ของปี) ตามวันเวลา และสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่บังคับให้มุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคน ที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทางที่จะต้องปฏิบัติ

            ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะถือโอกาสในการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ และญาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความรู้สึก ความคิดเห็น และปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล และส่งต่อไปยังหน่วยงาน และหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป

———————————————-

546 total views, 9 views today