รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน โอกาสพิเศษ เพื่อความสุขผู้พิการชายแดนใต้ (18/02/62)

รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน โอกาสพิเศษ เพื่อความสุขผู้พิการชายแดนใต้ 

—————————————————–

บรรยากาศที่เห็นอยู่นี้คือการเข้ารับแขนขาเทียมของผู้พิการแขนขาขาด ในโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขนขาขาดประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสให้แก่ผู้พิการแขนขาขาดจำนวนทั้งสิ้น 400 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดูแลคนพิการแขนขาขาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยได้มีการประสานงานพื้นที่เป้าหมายเพื่อขอความเห็นชอบและความร่วมมือในการสนับสนุนในการสำรวจคนพิการขาขาดทุกระดับทุกเพศทุกวัย ทุกประเภทสิทธิการรักษา จัดหาพื้นที่ตั้งโครงการ รวมถึงรับส่งคนพิการเพื่อเข้าร่วมในโครงการ นอกจากนี้ ทางหน่วยทหารในพื้นที่ยังเข้ามาเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการคอยดูแลอำนวยความสะดวกผู้พิการให้มารับโอกาสในครั้งนี้ด้วย

โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องของความสามารถความรู้ประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้พิการแขนขาขาด ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้พิการตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน เราจึงได้เห็นภาพบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลเอาใจใส่ และรอยยิ้มที่เกิดจากความสุขของผู้พิการในพื้นที่

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ยังมีผู้ที่พิการแขนขาขาดอีกเป็นจำนวนมากซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะได้ทำการสำรวจข้อมูลลงพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือมอบแขนขาเทียมให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุด เพราะทุกภาคส่วน มีความมุ่งหวังให้คนพิการแขนขาขาดสามารถเข้าถึงบริการแขนขาเทียมและเกิดความยั่งยืนในการดูแลโดยความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ต่อไป

ทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ารายงาน

*** ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ ททบ. วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2562 ***

834 total views, 6 views today