รายงานความเคลื่อนไหว “เกาะติดพี่น้องไทยทำฮัจญ์ ณ นครเมกกะ”

รายงานความเคลื่อนไหว “เกาะติดพี่น้องไทยทำฮัจญ์ ณ นครเมกกะ”

——————————-

            กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนทีมข่าวฮัจญ์ไทย รายงานทุกความเคลื่อนไหวของผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจฮัจญ์ ณ นครเมกกะ มุ่งหวังให้พี่น้องมุสลิมนำคุณค่าฮัจญ์ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

            นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ เป็นอย่างมาก ในฐานะสื่อของรัฐบาล พร้อมสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศประเทศไทยโดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และกรมการปกครอง

            ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้คัดเลือกและส่งข้าราชการผู้นับถือศาสนาอิสลามไปร่วมพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อรายงานบรรยากาศ ความเคลื่อนไหว ความเป็นอยู่ ของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจญ์อย่างถูกต้อง นำมาเผยแพร่ในรายการข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ Online ขณะเดียวกัน เป็นการลดความห่วงใยญาติพี่น้องของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้มีโอกาสรับรู้สภาพความเป็นอยู่แบบวันต่อวัน ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้พี่น้องมุสลิมนำคุณค่าฮัจญ์ ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งบุคลากรทีมข่าวฮัจย์ ถือว่าเป็นทีมข่าวที่มีความชำนาญ เพราะได้มีประสบการณ์ในการประกอบพิธีฮัจญ์ มาบ้างแล้ว

            นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ยังได้จัดทำรายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์” โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี เป็นแม่ข่าย ถ่ายทอดเสียงไปยังพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงสถานีวิทยุชุมชน และระบบวิทยุออนไลน์

—————————————-

1,545 total views, 3 views today