นราธิวาส จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

นราธิวาส จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

          วันนี้ (11 ก.ย. 62) นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ที่ห้องธารแก้วสวนริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อพัฒนาทักษะบุลคากรฝ่ายปกครอง ให้สามารถสื่อสารภาษามลายูกลางได้ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งมีปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม

          นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การทำงานในหน้าที่ราชการในปัจจุบันพบว่า การให้บริการต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การบริการด้านงานทะเบียน การบริหารจัดการด้านสังคมและความมั่นคง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะภาษาเพื่อการบริการ โดยเฉพาะภาษามลายูกลาง เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดพื้นที่ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และผู้สนใจลงทุนชาวต่างชาติ ประกอบกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มที่จะเกิดการจั้งถิ่นฐาน หรือสร้างชุมชนชาวต่างด้าวมากขึ้น

          ทั้งนี้จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องสามารถติดต่อสื่อวารกับชาวต่างประเทศที่มาขอรับบริการได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและพื้นที่ รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

          สำหรับการจัดโครงการฯ ทางที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจากนายฮูเซ็น ซาวัล ผู้ชำนาญการด้านใช้ภาษามลายูกลาง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบบรรยายในหลักสูตรการใช้ภาษามลายูกลางในชีวิตประจำวัน

——————————–

819 total views, 9 views today