ศอ.บต. ร่วมกิจกรรม โครงการ “การพัฒนาโคบาลชายแดนใต้สู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโคเนื้อจังหวัดชายแดนภาคใต้” (11/09/62)

762 total views, 15 views today