ศอ.บต. ร่วมกิจกรรม โครงการ “การพัฒนาโคบาลชายแดนใต้สู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโคเนื้อจังหวัดชายแดนภาคใต้” (11/09/62)

https://www.youtube.com/watch?v=AuDvS5fnDks&feature=youtu.be

1,761 total views, 12 views today