ปัตตานี  จัดกิจกรรม วันคนพิการสากล 2562 เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

ปัตตานี  จัดกิจกรรม วันคนพิการสากล 2562 เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

————————————–

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดกิจกรรมวันคนพิการสากล และวันสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายในจังหวัดปัตตานี สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกันทั่วไป ตลอดจนได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม

          โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้พิการในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการแจกของรางวัลกับผู้พิการ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนให้กับผู้พิการ

—————————————–

771 total views, 3 views today