ปัตตานี จัดโครงการป้องกันอาชญากรรม และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน

ปัตตานี จัดโครงการป้องกันอาชญากรรม และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน

————————————————

         เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี จังหวัดปัตตานี นางชญาทิตย์ จิตหลัง ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยส่งเสริมการใช้กลไกคุตะบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ป้องกันอาชญากรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เห็นว่าในปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่รุนแรง การลักทรัพย์ และความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนั้น ส่วนหนึ่งแล้วเกิดกับสังคมของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยการกระทำดังกล่าวนั้นล้วนเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลาม การบรรยายกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ผู้ก่ออาชญากรรมนั้น เกรงกลัวกฎของพระเจ้ามากกว่าการบรรยายเพื่อป้องกันอาชญากรรมนั้น ต้องดำเนินการควบคู่ในเรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายและหลักศาสนา จึงจะสามารถทำให้การป้องกันอาชญากรรมเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้ง การสร้างการรับรู้ทางกฎหมายได้ดีที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นั้นคือการใช้กลไกคุตบะห์วันศุกร์

       ซึ่งการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันอาชญากรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้คุตบะห์ป้องกันอาชญากรรม และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน จัดพิมพ์และแจกจ่ายคุตบะห์ให้แก่ชุมชนได้อ่านให้ประชาชนฟังในวันศุกร์ โครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้ตัวแทนชมรมอีหม่าน คอเต็บ บิหลั่น ผู้แทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี รวมทั้งผู้แทนศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเยาวชนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวนทั้งสิน 77 คน 

—————————————-

912 total views, 3 views today