กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา

————————————–

         เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 62 ที่เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี ชัชภณ สว่างโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานพิธีเปิดค่ายจิตอาสาประชาสังคม จังหวัดยะลา ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และมหาวิทยาราชภัฏยะลา จัดขึ้นเพื่อขยายผลตามโครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน โดยการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดยะลา และพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรของเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีพันเอก ประยุทธ์ สุริยชุตานนท์ หัวหน้าส่วนรักษาความมั่นคงภายใน ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 240 คน

          สำหรับค่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา และเป็นคนดีในสังคม โดยการสร้างพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดเป็นพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในระดับตำบลขึ้น โดยการร่วมบูรณาการระดมความคิดในการริเริ่มวางแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดระดับตำบล ให้เกิดเป็นโมเดลการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ในการทำโครงการป้องกันยาเสพติด ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในตำบลของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยใช้ส่วนประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือในหลายภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตรงกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยใช้แนวทางสันติวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วม ของพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งค่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับรากฐานได้อย่างแท้จริง และเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และปณิธานที่มีความตั้งใจจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อประชาชน

          การจัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และรับทราบถึงนโยบายแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “บทเรียนการทำโครงการป้องกันยาเสพติด” กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมรับฟังการเสวนา เรื่องการสร้างเครือข่ายจิตอาสา เทคนิคการขับเคลื่อนงานจิตอาสา รวมทั้งแผนปฏิบัติการโครงการป้องกันภัยยาเสพติดในพื้นที่

——————————————

1,467 total views, 3 views today