กอ.รมน.ภาค 4 สน.“ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด”

กอ.รมน.ภาค 4 สน.“ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด”

             เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรม “ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด” ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน ร่วมคณะเดินทาง

             ทั้งนี้กิจกรรม “ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยนำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปปฏิบัติธรรมไหว้พระ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ประกอบด้วย วัดแหลมพ้อ อำเภอเมือง, วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร, วัดจะทิ้งพระ, วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, วัดศรีทวี, วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง, วัดธาตุน้อย, วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดเขาอ้อ และเยี่ยมชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

——————————–

759 total views, 3 views today