ทหารเรือ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพหุวัฒนธรรม

ทหารเรือ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพหุวัฒนธรรม

            เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 62 นาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดโครงการปลูกป่าชายเลนพหุวัฒนธรรม ที่บ้านบาเฆะ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ผู้นำศาสนา ประชาชน และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            นาวาโท สุรศักดิ์ รัตนพิมพ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 กล่าวว่า การจัดโครงการฯ มีกองร้อยปืนเล็กที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยร่วมกันปลูกต้นสน ต้นโกงกาง เพื่อป้องกันความรุนแรงของคลื่น และพายุที่มากัดเซาะชายฝั่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มมากขึ้น และให้ประชาชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และสืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม โอกาสเดียวกันนี้ได้จัดกิจกรรมนาวิก-นาวี สัญจร ผนวกกับการจัดโครงการฯ ซึ่งมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ อีกทั้งนำบ้านหรรษา หรือบ้านลมให้เด็ก ๆ มาเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานอีกด้วย

             สำหรับความสำคัญของป่าชายเลน ประเทศไทยใช้ทรัพยากรป่าชายเลนทั้งทางด้านป่าไม่และด้านประมง ป่าชายเลนถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญต่อสัตว์น้ำนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้ง หอย ปู และปลา วงจรชีวิตของสัตว์น้ำเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับป่าชายเลนอย่างมาก ทั้งในด้านที่เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์ และการเจริญเติบโต ทั้งนี้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จึงต้องช่วยกันรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกในการปกป้อง และอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนเอาไว้ ให้อยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

———————————————

 

885 total views, 3 views today