ผบ.ฉก.ปัตตานี เปิดโครงการไหว้พระ 9 วัด สร้างขวัญกำลังใจพุทธศาสนิกชนจังหวัดปัตตานี

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2562) เวลา 07.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการ “ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด” ที่สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2562 มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ รวม 80 คน

สำหรับโครงการ “ธรรมะสอนใจ เดินสายถวายบุญ ไหว้พระ 9 วัด” เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,ปลูกฝังการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งคณะดังกล่าวจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมไหว้พระ 9 วัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ประกอบด้วย วัดแหลมพ้อ อำเภอเมือง, วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร, วัดจะทิ้งพระ, วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, วัดศรีทวี, วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง, วัดธาตุน้อย, วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดเขาอ้อ และเยี่ยมชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

528 total views, 3 views today