3 กรกฎา วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) (03/07/62)

3 กรกฎา วันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์พลาสติกในประเทศไทยและผลกระทบ ทั้งต่อมนุษย์ด้วยกันเองและต่อระบบนิเวศ นโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและผลดำเนินการ รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับปัญหาพลาสติกเป็นอันดับต้นๆ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีการลดใช้พลาสติกลง และพบว่ามีผู้ให้ความสนใจ ตื่นตัว และตระหนักต่อปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมากและมีแผน (Roadmap) ในการลดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) รวมทั้งการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อีก ประเทศไทยผลิตและใช้ถุงพลาสติก ประมาณ 45,000 ล้านใบ และในช่วงที่ผ่านมาเราช่วยกันรณรงค์และลดพลาสติกได้เกือบ 1,600 ล้านใบ
ขอบคุณห้างสรรพสินค้าทุกห้างและเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ ที่เรายังต้องใช้อยู่ ต้องทิ้งให้ถูกที่ และนำกลับมารีไซเคิลให้มากที่สุด

———————————

1,032 total views, 3 views today