ชาวยะลา!! รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

ชาวยะลา!! รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

                เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 ที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา ชาวยะลา กว่า 1 พันคน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดในพิธี ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับปี 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมดไปอย่างยั่งยืน และร่วมกันแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

              ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา หรือ ศอ.ปส.จ.ยะลา ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่สุดของความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือการรวมพลังของส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา กลุ่มพลังประชาชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นมาประกอบด้วย การรับฟังคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562 และการร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ขบวนแปรอักษรภาพมุมสูงชาวยะลาต่อต้านยาเสพติด หรือ Yala Say No Drug การจัดนิทรรศการแสดงของนักเรียนนักศึกษา การส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านยาเสพติด จากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และหน่วยงานอื่น ๆ

—————————–

846 total views, 3 views today