องคมนตรี ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.ปัตตานี

องคมนตรี ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.ปัตตานี

—————————————-

            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ทหาร, ตำรวจ, คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

            จากนั้นเวลา 10.00 น. เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านวังกว้าง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมรับฟังการผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้บูรณาการการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ชื่นชน การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง และบุคลากรครู ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

            ส่วนภาคบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง โดยได้เนินงานตามหลักการทำงานของโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง 3 เสาหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย เสาที่ 1 ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เสาที่ 2 ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสาที่ 3 การปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นตามลำดับ

            สำหรับโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อมาจัดตั้งโครงการ “กองทุนการศึกษา” เพื่อมุ่งหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่ามีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ทำแบบภาคเอกชน คือ เรียบง่าย รวดเร็ว คล่องแคล่ว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการรับสนองพระราชดำริ จึงตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย องคมนตรี เพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย และตั้งสำนักงานขึ้น เพื่อรองรับงานด้านธุรการ ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดีก่อน แล้วความเก่งจะตามมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

———————————————

1,095 total views, 3 views today