หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ จากกองทัพภาคที่ 3 เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง อ.บังนังสตา  จ.ยะลา

หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ จากกองทัพภาคที่ 3 เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทาง อ.บังนังสตา  จ.ยะลา

              เมี่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณเส้นทางสายบ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบังนังสตา  จังหวัดยะลา ร้อยเอก สรายุทธ์  บุญมั่น รองผู้บังคับหน่วยงานก่อสร้างที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เปิดเผยว่า การปฏิบัติงานโครงการกำลังสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างด้วยนั้น หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางบ้านจาเราะซีโป๊ะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง ถึง บ้านบาจุ ตำบลปะแต อำเภอยะหา ระยะทาง  3 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบถนนเรียบร้อยแล้ว เส้นทางสายบ้านยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน ถึง บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้ว 80 เปอร์เซ็น จะแล้วเสร็จและมีการส่งมอบก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

              สำหรับการก่อสร้างเส้นทางสายบ้านยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน ถึง บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา มีขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 6.3 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร โดยได้นำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ภายในประเทศ เป็นการแก้ปัญหาผลผลิตยางพาราตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอยู่ในขณะนี้

              อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยและทดสอบพบว่า จะทำให้ถนนมีความทนทาน และยืดอายุการใช้งานมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศด้วย นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยมีกำลังภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางและพื้นที่ให้แก่หน่วยทหารช่างในขณะปฏิบัติงานสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณต้องการให้งบประมาณอยู่ในหมู่บ้าน/ท้องถิ่นให้มากที่สุด เช่น การซื้อเสบียงอาหารในพื้นที่ การจ้างแรงงานจากชาวบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่างบประมาณของรัฐลงไปถึงหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

——————————————————

1,056 total views, 3 views today