บก.ควบคุม อส.จชต. จัดอบรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ อส.จชต.

บก.ควบคุม อส.จชต. จัดอบรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ อส.จชต.

              เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการอบรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ สิทธิการเยียวยา รวมไปถึงการดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์โดยมี พลตรี เอกธนัช เสนาะวิริยะวงศา ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

              พลตรี เอกธนัช เสนาะวิริยะวงศา ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับจัดการอบรมในวันนี้สืบเนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา การควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์การดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายปกครองได้ยืมมาจากกองทัพบกมีปัญหา ในเรื่องของการดูแลรักษาการบำรุง การใช้ การควบคุม การกำกับดูแล ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยในการใช้ จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้นมา อีกส่วนหนึ่งคือ การจัดการอบรมในเรื่องของสิทธิการเยียวยาเมื่อได้รับผลกระทบ รวมไปถึงการชี้แจงในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งแผนงานและแผนคนเพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของกองอาสารักษาดินแดน ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้พื้นที่ปลอดภัยและประชาชนในพื้นที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข

————————————————————————-

1,209 total views, 3 views today