เบตง จัดกิจกรรมละศีลอด สานสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย

เบตง จัดกิจกรรมละศีลอด สานสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย

            ที่มัสยิดอัลยามีอุลอัฮมาดี (มัสยิดกลางอำเภอเบตง) จังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมละศีลอด สานสัมพันธ์รอมฎอน ไทย – มาเลเซีย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชน ผู้นำศาสนา และส่วนราชการของทั้ง 2 ประเทศ โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายโร สลัน บิน ดาโตะเซอรี เมอ อาหะหมัด รัสซือดี ผู้แทนสุลต่านรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ของทั้ง 2 ประเทศ ผู้นำศาสนา รวมไปถึงพี่น้องไทยมุสลิม ไทยพุทธ ไทยจีน ในพื้นที่ กว่า 500 คน ร่วมละศีลอดในครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึก และปัจจัยใช้ในการละศีลอด ให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้อีกด้วย

 

               นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า เทศบาลเมืองเบตงได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจ ตามหลักศาสนาอิสลามที่กำหนดให้พี่น้องมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฏอน จึงได้จัดกิจกรรมละศิลอดขึ้น เพื่อส่งเสริมพี่น้องมุสลิม ได้นำหลักปฏิบัติการถือศีลอดเข้าสู่วิถีชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอน และสร้างความสมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับหน่วยงานราชการ ของทั้ง 2 ประเทศ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกระดับชั้นของข้าราชการทั้ง 2 ประเทศ และการประสานข้อราชการและเรื่องอื่นๆ สำหรับบรรยากาศภายในงาน ได้อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอ่าน การบรรยายธรรม เรื่องการละศิลอดในเดือนรอมฎอน การการกล่าวดูอาร์ละศีลอด การละศีลอด และการละหมาดมัฆริบโดยพร้อมเพรียงร่วมกัน

—————————————-

798 total views, 6 views today