สพฐ. จัดการประชุมชี้เเจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนตามโครงการ โรงเรียนอุปภัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 62

สพฐ. จัดการประชุมชี้เเจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนตามโครงการ โรงเรียนอุปภัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 62

—————————————

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ จัดทำบันทึกสัญญา พร้อมรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนอุปถัมภ์ ตามโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ พร้อมด้วย ผู้สมัครในโครงการโรงเรียนอุปภัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) และผู้ปกครองเข้าร่วมในการประชุมกว่า 500 คน

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ เขต 16 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความพร้อม และเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา สร้างโอกาสการอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรมต่างถิ่น และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคอื่น ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจ และชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับทราบ

           นอกจากนี้ยังมีคลินิกแนะนำโรงเรียน กิจกรรมเสวนาข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ จากสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ซึ่งในภาคบ่ายเป็นการเลือกโรงเรียนของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 150 คน โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้น 282 คน และรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 150 คน แยกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน โดยมีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นที่รับอุปถัมภ์นักเรียน จำนวน 38 โรงเรียน และในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จะจัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบนักเรียนให้กับโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์ต่อไป

————————————

747 total views, 6 views today