นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน.จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 สน. มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

 1,983 total views,  6 views today

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start